De stichting

Stichting Familie van Huykelom van de Pas

De Stichting

heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Bovenin de Zak van Zuid-Beveland, net onder Goes, liggen de gehuchten Sinoutskerke en Baarsdorp. Ooit waren zij dorpen van betekenis, maar door terugloop van de bevolking is hun aanwezigheid vooral een herinnering aan lang vervlogen tijden. Toch zijn deze gehuchten een van de weinige plaatsen in Zeeland, waar een uit de middeleeuwen daterende instelling, de heerlijkheid nog springlevend is. Daarmee hebben zij een buitengewoon belangwekkend historisch en rechtshistorisch kader. Hoewel elders heerlijkheden een uitstervend fenomeen zijn, ligt dit in Sinoutskerke en Baarsdorp dus anders. Om deze reden is de heerlijkheid op 11 januari 2019 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed

De heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp zijn gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw. Het begrip (ambachts)heerlijkheid kan het best worden opgevat als de middeleeuwse voorloper van het overheidsorgaan 'gemeente'. Specifiek gaat het bij een heerlijkheid om het recht dat een particulier had om binnen een bepaald gebied overheidsgezag uit te oefenen. Aan dit gezag waren allerlei rechten over een bepaald gebied (de heerlijkheid) verbonden, de zogenaamde heerlijke rechten of ambachtsgevolgen.

Met de Bataafse Omwenteling van 1798 werd het particuliere recht op overheidsgezag afgeschaft en was dit voortaan het monopolie van de gemeente. De rechten die eertijds verbonden waren aan het overheidsgezag zijn echter voor een deel niet afgeschaft, waardoor zij tot op heden kunnen bestaan. Degene die eigenaar is van het geheel van deze resterende rechten wordt (ambachts)heer of vrouwe genoemd. Meestal gaat het om rechten die bijna 1000 jaar oud zijn en daarmee van hoge cultureel-historische waarde. Een voorbeeld hiervan is de, elders vrijwel uitgestorven, schapendrift die in Sinoutskerke en Baarsdorp nog wordt uitgeoefend.Onze toekomstvisie


De activiteiten


De Stichting Familie van Huykelom van de Pas streeft er naar dit Zeeuws erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Dat een rechtsfiguur van vorm en inhoud kan en moet veranderen is bij dat streven van existentieel belang: was de ambachtsheerlijkheid vroeger het overheidsgezag in eigendom van een particulier, tegenwoordig is zij vooral een historische instelling die de inwoners van de streek blijft verbinden aan hun geschiedenis. Deze instelling is in deze tijd de Stichting , die namens de eigenaresse van de heerlijkheid de daaraan verbonden rechten uitoefent of doet uitoefenen.

Deze rechten, ambachtsgevolgen of heerlijke rechten genaamd, worden tegenwoordig opgevat als oude zakelijke rechten. Vandaag de dag zijn de volgende zakelijke rechten verbonden aan de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp:

  1. het (laten) beweiden van andermans grond;
  2. recht van gestoelte: het recht op een vaste zitplaats in de kerk;
  3. het (laten) beplanten de bermen;
  4. het uitoefenen van schapendrift;
  5. recht van vogelarij: het recht om op en met vogels te jagen

De uitoefening van bovengenoemde rechten, wat met recht een eeuwenoude traditie genoemd kan worden, vindt zo veel mogelijk plaats in interactie met de lokale bevolking. Daartoe organiseert de Stichting lezingen en culturele activiteiten, al dan niet in samenwerking met (basis)scholen. Op die manier blijft men betrokken bij de heerlijkheden, en wordt kennis van de daaraan verbonden gebruiken overgedragen op nieuwe generaties.

Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

grasetting

Het recht van grasetting in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht is verwant met het recht van (gras) etting.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...